Nyt fra VoresSorgenfri

(17. juni 2019)

Så er der gang i drøftelserne om Sorgenfris fremtid

Det er gjort ganske let at følge med i processen, idet de fleste dokumenter uploades, så alle har adgang til dem. Dette link viser vej til oversigten, hvorfra det er muligt at dykke ned i de mange emner https://www.ltk.dk/borger/byplanlaegning/helhedsplaner/ny-helhedsplan-sorgenfri-bymidte.

Vi mener stadig, at den reviderede plan er al for ambitiøs, og efterlader for lidt tid til essentielle drøftelser. Med det store antal deltagere omkring bordet er taletiden for kort og særligt tiden til tilbundsgående drøftelser ikke til stede. Det første møde bar karakter af meget korte – og for de fleste – spontane svar på spørgsmål stillet af facilitatorerne. På det punkt håber vi, at der gives mere tid til reelle drøftelser på næste møde 24/6, men også at facilitatorerne forstår vigtigheden af individuelle møder – ikke blot for faktaindsamling, men for at forstå Sorgenfriborgernes ønsker og behov indenfor alle relevante temaer:

  • Vision og idé for Sorgenfri
  • Handelsliv
  • Byliv
  • Fortætning i det stationsnære område
  • Sammenhæng i stationsområdet
  • Trafik
  • Parkering
  • Cyklister

Via dette link henter du referatet fra mødet 28/5. Det vil efterfølgende ligge i din download folder. Har du spørgsmål eller input til det videre forløb, eller ideer og forslag, så skriv endelig til os på voressorgenfri@gmail.com.

 

(21. februar 2019)

Der indkaldes til generalforsamling d. 5 marts kl. 18:30-19:30.

Alle medlemmer er allerede orienteret direkte i nyhedsbrev. I år udsendes formandens beretning på forhånd, så vi kan bruge tid på drøftelse af spørgsmål til beretningen samt det arbejde der kommer omkring borgerinddragelse på selve generalforsamlingen.

I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen har vi indbudt Jep Loft til en drøftelse af bymiljø. Mødet kan ses som “opvarmning” til det arbejde, vi snart giver os i kast med omkring formulering af nye planer for den resterende del af Sorgenfri Stationsområde.

Mødet med Jep Loft er åbent for deltagere, som ikke er medlem af VoresSorgenfri, men deltagelse kræver tilmelding. Læs mere nedenfor.

Kom til debat om bymiljø den 5/3 kl. 19.45 i selskabslokalerne i Sorgenfrivang II

Borgerforeningen VoresSorgenfri inviterer til åbent møde med Jep Loft – kom og få en god snak om bymiljø. Mødet kan ses som en slags opvarmning til processen for Sorgenfri Stationsområde, og alle er velkomne.

Da der kun er plads til 100 gæster, er tilmelding til mødet nødvendig på voressorgenfri@gmail.com

Det kan købes drikkevare for 20,- pr. stk. under mødet.

Indgangen til selskabslokalerne sker ved receptionen i midterste højhus.

Hvem er Jep Loft?

Jep Loft har markeret sig som fortaler for at bevare bymiljøer i København, når kommunen har haft planer om nedrivninger til fordel for ny arkitektur. Bl.a. var han modstander af Tivolis planer om et højhus, Teaterfuglen samt nedrivningen af kulturmiljøet Slagtergårdene på Vesterbro, ligesom han har været stor modstander af affredninger. Han har ofte taget kampen – og har både vundet og tabt.

Nu er Jep Loft formand for den nystiftede forening Arkitekturoprøret i Danmark, der er kritisk over for en del af tidens nybyggeri, da han mener, at det ofte er ødelæggende årsag til at gamle og velfungerende bymiljøer forsvinder. Ift. bevarelse af bymiljøer, har Jep Loft Frankrig som forbillede, hvor man har fokus på at beskytte de historiske bykerner.

Invitation i pdf-version til arrangementet kan hentes her: Invitation til åbent møde med Jep Loft

Byplanudvalget – og efterfølgende en samlet kommunalbestyrelse – har nu skabt enighed om fremtiden for Sorgenfri stationsområde

(1. december 2018)

I referatet fra mødet fremgår det, at:

”Der igangsættes en proces med henblik på udarbejdelse af en ny og bæredygtig helhedsplan, herunder bebyggelse på Nordtorvet/ Sydtorvet. Projektet skal ses i tæt sammenhæng med den øvrige bebyggelse i Sorgenfri og tage hensyn til bymiljø, handel og lokalområdet.
Processen bør være tilendebragt 1. halvår 2019. Lokale borgere og interessenter skal inddrages i arbejdet. Den gældende lokalplan fastholdes, indtil et nyt plangrundlag er vedtaget.”

VoresSorgenfri og Bygningskultur Foreningen sætter pris på, at der er skabt enighed på tværs af partierne. I et åbent brev til kommunalbestyrelsen skiver vi blandt andet:

…..”Genstarten skal tage udgangspunkt i den gældende lokalplan for området og markerer dermed et paradigmeskifte i kommunens praksis for byudvikling. Kommunalbestyrelsen er ikke gået ind på torvets ejerudspil til lokalplaner, men har ønsket selv at formulere en overordnet plan for områdets fremtid i et skabende samarbejde med bydelens borgere og de helt nære interessenter i området. Kommunen er ejer af ”pendlergrunden” mellem benzintanken og jernbanen og af P-pladsen på Sydtorvet og har dermed store aktiver i det udviklingsområde, der endnu ikke er aktiveret med nye byggeretsgivende lokalplaner.”

Du kan downloade hele det åbne brev i linket ovenfor.

VoresSorgenfri ser med spænding frem til arbejdet om udvikling af Sorgenfri stationsområde. Særligt fordi det nu vil foregå frigjort fra de bånd den oprindelige helhedsplan og ejerkredsens forslag skabte, for at udvikle området i pagt med omgivelserne.

 

AKADEMIRAADETS TYVE ANBEFALINGER TIL ET SKØNNERE DANMARK

Akademiraadet har netop præsenteret 20 forslag til et skønnere Danmark. De sætter alle stærke pejlemærker for udviklingen og bør være pligtlæsning for alle, der arbejder med lokalplaner. Særligt punkt 11 “Nyt byggeri skal forholde sig til sin kontekst – kvalitet i det offentlige byggeri er en investering i fællesskabet” kunne være et godt grundlag for debat i kommunen. Her er endnu et redskab for politikere og udvalgsformænd til brug i dialogen med ambitiøse bygherrer, arkitekter og grundejere med ønsker om at bygge lige så højt og tæt, som vi senest har set på Polititorvet i Sorgenfri. Du finder et link til Akademiraadets anbefalinger hér.

Borgerdialog – borgerinddragelse – samskabelse

I den seneste tid er der taget to initiativer næsten parallelt, nemlig at Lundtofte og Taarbæk Borger-foreninger og VoresSorgenfri går sammen om skrivelse til LTK, og få dage senere har borgmester Sofia Osmani inviteret til input om bedre borgerdialog forud for møde i kommunalbestyrelsen d. 8/5.

Resultatet af de gensidige initiativer er bl.a. et notat udfærdiget i samarbejde mellem Lundtofte Borgerforening, Taarbæk Borgerforening og VoresSorgenfri samt et selvstændigt notat udarbejdet af VoresSorgenfri.

Det fælles Lundtofte/Taarbæk/Sorgenfri-svar til borgmesteren finder du hér.

Du finder foreningens eget input til borgmesteren hér.

Vi ser med spænding frem til resultatet af kommunalbestyrelsens drøftelser og den videre dialog, i forhåbning om tidligere og mere aktiv borgerinddragelse fremadrettet.

 

“Hvad gør Sorgenfri til noget særligt”

Læs hæftet “Hvad gør Sorgenfri til noget særligt” og bliv klogere på den gedigne planlægning der ligger til grund for vores bydel og dens varierede bygningsmasse

Du kan hente hæftet hér.

Tanken bag hæftet er, at beskrive de bygningskulturelle karakteristika og værdier der kendetegner Sorgenfri som grundlag for indpasning af nyt byggeri, bevarelse af eksisterende bygningskulturelle værdier og samtidig sikre en fælles forståelse for de tanker der oprindelig lå til grund for bydelens tilblivelse.