Vedtægter og bestyrelsen

Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse sker med mindst 2 ugers varsel, og dagsorden for den ordinære generelforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Godkendelse af det af bestyrelsen foreslåede kontingent.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest to måneder efter regnskabsårets udløb, dvs. inden 1. marts, således at medlemsforslag kan medtages på indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Vedtægter

Foreningens vedtægter kan downloades via linket hér.

Bestyrelsen for VoresSorgenfri

Bestyrelsen har konstitueret sig således efter valget i starten af 2023:

 • Preben Mac, bestyrelsesmedlem
 • Søren Ruskjær, bestyrelsesmedlem
 • Jan Fritzbøger, bestyrelsesmedlem
 • Gunver Rosendahl, kasserer
 • Erik D. Præstegaard, næstformand
 • Annemarie Brinch, formand*
 • Susanne Bisgaard, formand*

*) foreningen har delt formandskab

Kontakt VoresSorgenfri på voressorgenfri@gmail.com